Teenusedisaini auhinna eesmärk on tunnustada teenusedisaini rakendamist paremate, innovatiivsemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis ning selle, meie jaoks suhteliselt uue disainidistsipliini toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ja organisatsioonid, mis on teadlikult ja läbimõeldult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või loonud täiesti uue teenuse, disaininud oma sisemised teenused kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks; kes on oma teenuste loomisel ja/või arendamisel kasutanud disainimeetodeid või kaasanud disaineri ning teenuse disainimise läbi on paranenud teenuse kasutusmugavus, klientide või töötajate rahulolu, misläbi on kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja turuosa.


Teenusedisaini kategooriat hindab rahvusvaheline žürii.

Mis on teenusedisain?

Läbi teenuste arenduse e-keskkondades, tervishoius, riigijuhtimisel on meile jõukohane ja reaalne võimalus olla esimeste seas, kes tulevad välja globaalsete megatrendidele, nagu rahvastiku vananemine, kahanevad ressursid, linnastumine jne lahenduse leidmisega.

Teenusedisain on olemasolevate teenuste parendamine või uute teenuste loomine kasutades disainimeetodeid ja disainmõtlemist (design thinking). Teenusedisain tekkis 1990ndatel kolme valdkonna - teenuste juhtimine (service management), tootedisain (product design), kasutajaliidese- ja suhtlusdisain (interface and interaction design) - kokkupuutekohas. Teenusedisain on interdistsiplinaarne valdkond, mis ühendab teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist. Teenusedisain tegeleb teenuste funktsionaalsuse ja pakkumisprotsessi analüüsiga kliendi seisukohast ning püüdleb selle poole, et teenuste pakkumisel kasutaja/kliendi ja teenusepakkuja kokkupuutekohad (touchpoints) oleksid kasutajale/kliendile kasulikud, kasutajasõbralikud, ihaldusväärsed ja väärtuslikud ning teenusepakkuja jaoks efektiivsed ja konkurentidest eristuvad. Teenusedisain (hõlmab nii era-, avalikke-, kui mittetulunduslikke teenuseid) on protsess mille käigus luuakse uusi või muudetakse olemasolevaid teenuseid kasutaja/kliendi jaoks kasulikumaks (ihaldusväärsemaks) ja kasutajasõbralikumaks ning organisatsiooni jaoks kasumlikumaks (s.h. pakkumise protsessi efektiivsemaks).

Mis on teenuste disainimise eesmärk?

Teenusedisain jälgib inimeste vajadusi ja käitumist ning loob neile vastavaid uusi teenuseid või muudab ümber vanu. Eesmärgiks on kasutaja positiivne kogemus kogu teenuse protsessi vältel – vajaduse tekkimisest kuni soovituse andmiseni sõbrale. Tootearenduses tähendab teenusedisaini kasutuselevõtt suuremat tähelepanu toote kasutusmugavusele – käies läbi inimese teekonna toote kasutamisel, luuakse toote ümber parim teenuste võrk, mis oluliselt lihtsustab kasutamist või loob hoopis uusi tarbimise või käitumise harjumusi.

Milliseid teenuseid on võimalik disainida?

Teenusedisaini saab rakendada olenemata tegevusvaldkonnast. Näiteks saab teenuste disainimisega täiustada finantstasutuse, advokaadibüroo, IT-arenduse, hotelli või riigi teenuseid. Ei ole vahet, mis kanaleid pidi või kellele teenuste pakkumine toimub.